UK Välj land

Uppdaterad den: 11 Augusti, 2014

Vi (Oxford BioLabs Ltd) driver en TRX2-sajt och vi skulle uppskatta din användning av den. Denna webplats, blogg, forum och relaterade tjänster är utformat för att utbilda och underhålla och vi uppmuntrar dig att uttrycka dig fritt. Du måste dock vara ansvarig för det du skriver och visa respekt. Att vara kritisk är bra, men elakhet och personangrepp är inte det. Framför allt, se till att ingen av de förbjudna objekten nedan visas i din text eller vad du länkar till (saker som spam, virus eller hatiskt innehåll).

Användarvillkor:

Följande villkor gäller för all användning av webbsidan http://www.trx2.se och allt dess innehåll, tjänster och produkter som finns på eller via webplatsen, inklusive men inte begränsat till, tillhörande bloggar, forum och hemsidor (www.trx2.com/community/ m.f.), som ägs av webbsidan.

bland andra), till webbplatsen. Webbplatsen ägs och drivs av Oxford BioLabs Ltd (OxBioLabs Content). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar utan förbehåll alla villkor och bestämmelser i detta dokument och alla andra verksamhetsregler, riktlinjer (inklusive, utan begränsning, OxBioLabs innehållssekretess) och procedurer som kan publiceras emellanåt på den här webplatsen av Oxford BioLabs Ltd. (gemensamt “Avtalet”).

Läs detta Avtal noggrant innan du besöker eller använder webbplatsen. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen så samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta avtal så kan du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande från OxBioLabs är godkännade uttryckligen begränsat till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

 

1. Ansvar för deltagande. Om du driver en blogg, kommenterar på en blogg, publicerar material på hemsidan, publicerar länkar på webplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via hemsidan (sådant material, “innehåll”), så är du helt och hållet ansvarig för innehållet och någon skada som följd av det innehållet. Detta gäller oavsett om innehållet består av text, grafik, en ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt representerar och garanterar du att:

* Nedladdning, kopiering och användning av innehållet inte bryter mot intellektuella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken eller affärshemligheter, för någon tredje part;

* Om din arbetsgivare har rättigheter till intellektuell egendom som du skapar, så har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att publicera eller tillhandahålla innehållet, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) ett försäkrande från din arbetsgivare för ett undantag till alla rättigheter i eller till innehållet;

* Du har till fullo uppfyllt någon tredje-parts licens relaterad till innehållet och har gjort allt som krävs för att framföra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor,

* Innehållet innehåller inte eller installerar några virus, maskar, skadlig programvara, trojaner eller annat skadligt eller destruktivt innehåll,

* Innehållet är inte spam, inte maskin-eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiska eller oönskade kommersiella innehåll för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorranking av tredje parts webbplatser eller andra olagliga handlingar (t.ex. lösenordsfiske) eller vilseleda mottagarna om materialets källa (t.ex. kapning);

* Innehållet är inte ärekränkande eller nedsättande (mer information om vad det innebär), innehåller inte hot eller uppmuntrar till våld mot personer eller enheter och inte bryter mot sekretess eller offentliga rättigheter för tredje part;

* Ditt innehåll annonseras inte via oönskade elektroniska meddelanden såsom spamlänkar på nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade PR-metoder;

* Ditt innehåll namnges inte på ett sätt som vilseleder läsarna att tro att du är en annan person eller företag. Till exempel, att din bloggs eller kommentars webbadress eller att ditt namn inte är namnet på någon annan än dig själv eller något annat än ditt eget företag och

* Du har, i fråga om innehåll som inkluderar datakod, korrekt kategoriserad och/eller beskrivd typ, natur, användningar och effekterna av de material, även uppmanas att göra det av OxBioLabs innehåll eller på annat sätt.

Utan att begränsa någon av dessa utfästelser eller garantier så har Oxford BioLabs rätt (men inte skyldigheten) att i Oxford BioLabs gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som i OxBioLabsContent:s skäliga bedömning bryter mot något i OxBioLabs innehållspolicy eller är på något skadligt eller anstötligt sätt eller (ii) säga upp eller neka tillgång till och användning av webplatsen till någon person eller enhet av någon anledning.

2. Ansvar för besökare av webbplatsen. OxBioLabs innehåll har inte granskats och vi kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som är publicerat på webbplatsen och kan därför inte hållas ansvariga för materialets innehåll, användning eller effekt. OxBioLabs driver webbplatsen men kan inte representera eller anses stödja det material som finns publicerat eller att man anser sådant material att vara korrekt, användbart eller oskadligt. Du ansvarar för att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla material som är kränkande, oanständigt eller på annat sätt stötande samt innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska fel och andra fel. Webbplatsen kan även innehålla material som bryter mot sekretess eller offentliga rättigheter eller intrång i immateriella rättigheter och andra äganderätter av tredje part eller för nedladdning, kopiering eller användning av som är föremål för ytterligare användarvillkor, uttalade eller outtalade. Oxford BioLabs frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador till följd av användning av webbplatsen eller från någon nedladdning av andra besökares material som finns tillgängligt.

3. Innehåll publicerat på andra websidor. Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som görs tillgängliga genom de webplatser och websidor vilka trx2.se som länkas till och från trx2.se. Oxford BioLabs har ingen kontroll över dessa icke-trx2.se webplatser och hemsidor och är inte ansvarigt för dess innehåll eller användning. Genom att länka till en icke-trx2.se webbplats eller hemsida så representeras inte Oxford BioLabs eller antyder att de stödjer en sådan webbplats eller hemsida. Du ansvarar för att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt material. Oxford BioLabs frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador till följd av din användning av icke-trx2.com webbplatser och hemsidor.

4. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Eftersom Oxford BioLabs ber andra att respektera dess immateriella rättigheter så respekterar de även andras immateriella rättigheter. Om du tror att material som finns på eller är länkat genom trx2.se kränker din upphovsrätt, rekommenderar vi att du meddelar Oxford BioLabs i enlighet med Standard Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Policy. Oxford BioLabs kommer att besvara alla sådana meddelanden, bland annat genom att ta bort inkräktande material eller inaktivera alla länkar till inkräktande material när det krävs eller anses lämpligt. I fall med besökare som upprepade gånger bryter mot eller kränker upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör Oxford BioLabs eller andra, så får Oxford BioLabs på eget gottfinnande säga upp eller neka tillgång till och användning av webbplatsen. Vid sådan uppsägning har Oxford BioLabs ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till Oxford BioLabs.

5. Frigivning och samtycke till användning av inskickat innehåll, fotografier eller annan media. Som ersättning för att delta i TRX2 ”Kom igång”-program (skicka idé/berättelse eller annat innehåll via e-post eller publicering) samtycker du härmed att låta ditt innehåll lämnas (inklusive text, vittnesmål, bilder, video etc.) för att användas både på denna specifika webbsida och eventuella framtida medier med avseende till TRX2s eller Oxford BioLabs Ltds varor, och oåterkalleligen bevilja Oxford BioLabs Ltd, dess efterträdare, licenstagare, rättsinnehavare och anslutna enheter (kollektivt “ni”) rätt att göra, använda, återanvända, reproducera, ändra, publicera och skapa härledda verk av detta innehåll och/eller medieinnehåll på någon och alla medier nu kända eller hädanefter utformade, världen över, för all framtid för alla ändamål. Det här programmet kommer att behandla utvalt personligt innehåll (idéer, berättelser, etc.) och/eller faktiskt medieinnehåll och kan omfatta, men inte begränsas till, distribution på webben, tv, dvd, video, elektroniskt, direkt på TV och i radio och på tryckta annonser, boxinlägg, broschyrer, säljmaterial etc. (allt inom ”media”).

Du beviljar härmed uteslutande att tilldela och förmedla alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive moraliska rättigheter, av din personliga idé och/eller berättelse och/eller fotografier/medieinnehåll och/eller användning, återanvändning, reproduktion, modifiering, publicering, återpublicering och skapa härledda verk från ditt personliga innehåll och fotografier av dig. Du släpper härmed och samtycker till att hålla er skadeslös, era representanter, anställda, tjänstemän, direktörer, agenter eller någon person eller personer, bolag eller företag i enlighet med er, inklusive publicering eller distribution av den färdiga produkten, trots att färdig produkt kan antingen avsiktligt eller på annat sätt utsätta dig för skandal, förlöjliga, förebråelse, hån och förödmjukelse.

Du avsäger dig härmed rätt att inspektera eller godkänna all form av sådana material som bär ditt namn, likhet, och/eller biografisk information härmed tillstånd:

Att alla annonser, kopior av annonser, boxinlägg och/eller framtida PR-material kommer att ägas av Oxford BioLabs och ska avsättas till Oxford BioLabs.

Att all upphovsrätt och andra immateriella intressen av något slag som förvärvats skall vara Oxford BioLabs exklusiva egendom.

Att du ska samarbeta fullt ut genom att köra alla nödvändiga dokument för att fullända och registrera eller, om nödvändigt, överlåta upphovsrätten till uteslutande till förmån för Oxford BioLabs.

Om tillämpligt så garanterar du att texten och/eller medieinnehållet som du har skickat är en sann, oretuscherad avbild och att alla förväntade fördelarna är verkliga och kan hänföras till Oxford BioLabs produkt(er) (“Produkten”). På samma sätt är varje vittnesmål sanningsenligt och från din personliga erfarenhet av produkt(er). Du förstår vidare att genom att acceptera den här utgåvan medgiver du att använda, och uttryckligen avstå från alla anspråk som du kan få genom betalning eller ersättning av något slag. Du garanterar härmed att du är arton (18) år gammal eller äldre och är behörig att ingå avtal under eget namn. Denna frigivelse utgör den fullständiga överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal, förhandlingar och diskussioner mellan parterna. Inget annat löfte eller avtal är bindande såvida undertecknats av båda parter. Du har läst de föregående angående frigivning och samtycke till användning innan du accepterar detta avtal och garanterar att du till fullo förstår dess innehåll.

6. Immateriella rättigheter. Detta avtal överför inte några av Oxford BioLabs eller en tredje parts immateriella rättigheter till dig och alla rättigheter, titlar och intressen i och för sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart Oxford BioLabs. Oxford BioLabs, trx2.se, och alla andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med trx2.se, eller på webbsidan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oxford BioLabs eller Oxford Biolabs licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webplatsen kan vara varumärken som tillhör en tredje part. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rätt eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några av Oxford BioLabs eller en tredje parts varumärken. Du ger härmed Oxford BioLabs en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, fullt betald, global licens (med rätt att underlicensiera) för att (a) använda, kopiera, publicera, ladda ner, lagra, behålla, offentligt framföra eller visa, överföra , scanna, formatera, ändra, redigera, översätta, anpassa, skapa härledda verk och distribuera (genom flera nivåer), allt innehåll som du lägger upp på eller i samband med webplatsen eller Oxford Biolabs tjänster eller främjande därav och (b) att använda ditt namn, likhet och bild för något syfte, inklusive kommersiella eller reklam, var och en av (a) och (b) på eller i samband med Oxford BioLabs eller främjande därav.

7. Ändringar. Oxford BioLabs Ltd förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att kontrollera detta avtal regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webplatsen efter av eventuella ändringar till detta avtal utgör godkännande av dessa ändringar. Oxford BioLabs kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive publicering av artiklar och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster skall omfattas av villkoren i detta avtal.

8. Uppsägning. Oxford BioLabs kan säga upp din tillgång till hela eller delar av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande och med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal, kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Alla bestämmelser i detta avtal gäller genom sin karaktär trots uppsägningen och skall överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägande, garantiansvar, garanti-och ansvarsbegränsningar.

9. Friskrivning från garantiansvar. Webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick”. Oxford BioLabs och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och att intrång ej har skett. Varken Oxford BioLabs eller dess leverantörer och licensgivare ger någon garanti att webplatsen kommer att vara felfri eller att tillgången till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Om du faktiskt läser det här, här är en belöning. Du förstår att du laddar ner från eller på annat sätt skaffar innehåll eller tjänster via webbplatsen på eget ansvar och risk.

10. Ansvarsbegränsning. Oxford BioLabs eller dess leverantörer eller licensgivare kommer inte att under några omständigheter hållas ansvariga med avseende på något föremål för detta avtal i enlighet med vårdslöshet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: (i) eventuella särskilda, tillfälliga eller följdskador (ii) kostnaden för upphandling eller ersättningsprodukter eller tjänster, (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data eller (iv) eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat till Oxford BioLabs enligt detta avtal under tolv (12) månader före handling. Oxford BioLabs har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av faktorer utanför deras kontroll. Ovanstående gäller inte i den utsträckning som är förbjudet enligt tillämplig lag.

11. Allmän representation och garanti.

Allmän representation och garanti. Du representerar och garanterar att (i) din användning av webplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med Oxford BioLabs, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och bestämmelser (inklusive utan begränsning eventuella lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad eller andra statliga området, online-beteende och godtagbart innehåll, och med alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webplatsen kommer inte att angripa eller missbruka de immateriella rättigheterna för någon tredje part.

12. Gottgörelse. Du samtycker till att gottgöra och hålla Oxford BioLabs Ltd, dess entreprenörer, och dess licensgivare, och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till av din kränkning av detta avtal.

Du samtycker till att gottgöra och hålla Oxford BioLabs Ltd, dess entreprenörer, och dess licensgivare, och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till kränkning av detta avtal.

13. Sekretess. Registreringsuppgifter och viss annan information om dig omfattas av vår sekretesspolicy. Läs sekretesspolicyn för information om hur dina personuppgifter och annan information om dig kommer att hanteras. Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du också villkoren i sekretesspolicyn, som införlivas härigenom hänvisning för alla ändamål.

14. Leveranspolicy. Vänligen läs vår leveranspolicy för mer information.

15. Retur och återbetalningspolicy. Vänligen läs angående retur och återbetalning för information.

16. Övrigt.

Detta avtal utgör hela avtalet mellan Oxford BioLabs Ltd och dig angående detta ämne och det kan bara ändras genom en skriftlig ändring undertecknat av en behörig verkställande av Oxford BioLabs Ltd, eller genom utstationering av en Oxford BioLabs Ltd reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, om någon bestämmer annat, så kommer detta avtals tillgång till eller användning av webbplatsen, regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England. Om någon del av detta avtal anses ogiltigt eller icke verkställbart skall den delen tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikter och resterande delar kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett avstående av endera parten av något villkor i detta avtal eller brott mot detta, i någon instans, kommer inte att avstå från sådan term eller tillstånd eller efterföljande brott därav. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som samtycker till och går med på att vara bunden av dess villkor och att Oxford Biolabs AB får överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan tillstånd. Detta avtal är bindande och ska ske till fördel för parterna, deras efterträdare och tillåtna övertagare.

Se vad som sägs om TRX2®.

*De här påståendena har inte utvärderats av medicinska tillsynsmyndigheter. Den här produkten är inte en medicin eller en drog, och är inte till för att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Det här kosttillskottet (som är i processen att bli patenterat) innehåller näringsämnen som främjar och hjälper till att behålla normal hårväxt. Zink, selen och biotin bidrar till bevarandet av normalt hår. Normalt hår kännetecknas också av hälsosam hårtillväxt och inte överdrivet mycket håravfall. Resultaten kan variera och är beroende av din individuella metabolism. Om du är gravid, ammar, tar medicin, eller har någon sjukdom, var god kontakta läkare innan du använder den här produkten. Vad gäller risker och biverkningar, var god se bipacksedeln och rådfråga din läkare eller sjukvårdsspecialist. Läs hela ansvarsfriskrivningen. Läs rättsliga noteringar.

Ansvarsfriskrivning: Allt innehåll på den här webbsidan är baserat på åsikter och forskning som gjorts på Oxford BioLabs Ltd., om inget annat står. Individuella artiklar är baserade på åsikter av deras författare, som kan inneha copyright. Informationen på den här websajten ersätter inte rådgivning direkt från utbildad hälsovårdspersonal, och dess syfte är inte att ge medicinska råd. Webbsidan är till för att dela kunskap och information från forskning och erfarenhet från Oxford BioLabs Ltd. och dess community. Oxford BioLabs uppmuntrar dig att ta dina egna beslut om din hälsa baserat på din egen forskning och råd från kvalificerad hälsovårdspersonal. Se våra allmänna villkor, vår integritetspolicy och hela ansvarsfriskrivningen här.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom